จำนอง-ขายฝาก


การจำนองคืออะไร การทำสัญญาระหว่างผู้จำนองและผู้รับจำนอง โดยเอาหลักทรัพย์(โฉนด) เป็นหลักประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์นั้น ให้แก่ผู้รับจำนอง


การขายฝากคืออะไร

 การซื้อขายอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ถอนทรัพย์คืนได้ภายใน เวลาที่กำหนด ผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก สามารถต่ออายุสัญญาได้นานถึง 10 ปี

ประเภทหลักทรัพย์ : บ้าน ที่ดิน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ โรงงาน รีสอร์ท

• อนุมัติง่าย ทราบผลทันที รับเงินภายใน 1 วัน 

• อัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถลดต้นลดดอกได้เหมือนธนาคาร

• ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน / ไม่ขอดูสลิปเงินเดือน / ไม่กำหนดรายได้และอาชีพ/อายุเกิน 60 ปี ก็กู้ได้

• หากติดปัญหาเรื่องเครดิตบูโร แบล็คลิสต์ หรือ ทำเรื่องกู้ที่ธนาคารไม่ผ่าน ก็สามารถทำเรื่องกู้กับเราได้

• ซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์

• คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ไม่วุ่นวาย และมีความเป็นกันเอง

• ให้ต่อสัญญาได้และไถ่ถอนตามที่สะดวก

• ทำสัญญาที่กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย ปลอดภัย 100%

• เอกสารที่ใช้ : กรณีบุคคลธรรมดา

1. โฉนดที่ดินตัวจริง พร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนา

3. บัตรประชาชน พร้อมสำเนา

4. ใบเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล ตัวจริงพร้อมสำเนา

5. ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า

6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

7. มรณะบัตรคู่สมรส

8. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีเป็นบ้านที่ปลูกเอง)

9. ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค หรือ ใบปลอดหนี้ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ (ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโด)


• เอกสารที่ใช้ : กรณี นิติบุคคล

1. โฉนดที่ดินตัวจริงพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา

3. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ตัวจริงพร้อมสำเนา

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

5. หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

6. ข้อบังคับของนิติบุคคล

7. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด

8. หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล

9. ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีเป็นบ้านที่ปลูกเอง)

10.ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค หรือ ใบปลอดหนี้ เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโด)


•พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพฯ ปริมณฑล 

•วงเงินอนุมัติ

• จำนอง ประมาณ  15-30% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย 

• ขายฝาก ประมาณ 50-70% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย


ให้วงเงินกู้ เริ่มต้น 200,000 –5ล้านบาท 

 


มาจดจำนองขายฝากกับ  SMD นโยบาย 10 ข้อที่เรายึดมั่น1.  นายทุนใจดี ตรงไปตรงมา ดอกเบี่ยตามกฎหมาย 1.25 เปอเซ็นต์ต่อเดือน ต้องการเจอคนมีความรับผิดชอบ กู้ยืมเงิน และส่งดอกเบี่ยจริงๆ ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ใคร [ยินดีช่วยเหลือเต็มที่] เพราะเรายึดมั่นในความถูกต้อง และ คุณธรรมเป็นหลัก

2. ปรึกษาฟรี !!  ยินดีช่วยเหลือ ตลอดเวลา พร้อมรับการไถ่ถอน เปลี่ยนมือ รีไฟแนนซ์ และเพิ่มวงเงิน จากสถาบันการเงินหรือนายทุนอื่นๆ 

3. รับจำนอง ขายฝาก ให้ต่อสัญญาแน่นอน และนานถึง 10 ปี เต็ม!!

4. ตอนต่อสัญญาหรือไถ่ถอน ไม่มีการเรียกค่านายหน้าเพิ่ม ลูกค้าสามารถนัดวันเวลา ไถ่ถอนได้ตลอดตามสะดวก

5. ทำงานเรียบง่าย  ไม่ส่งงานลูกค้าต่อ ไม่ต้องคุยผ่านนายหน้าต่างๆ บางทีคุยไม่จบ เหนื่อยหลายต่อ ก็ไม่เจอนายทุนเสียที เราดูงานเอง ตัดสินใจได้เลย เพราะ เราเข้าใจลูกค้า และเก็บข้อมูลเป็นความลับ

6. รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก สะดวกสบาย รับเงินสดภายในวันเดียว จดเช้ารับเงินบ่าย หากท่านไม่ติดภาระหนี้มา เพราะเราเป็นนายทุนเอง 

7. ไม่มีการเช็คภาระหนี้ และ เครดิตบูโร ไม่ต้องใช้บุคคล หรือ เอกสารค้ำประกันอื่นๆ

8. ปลอดภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ นัดทำสัญญา จ่ายเงิน ที่กรมที่ดินเท่านั้น 

9. ให้ตัดผ่อนลดเงินต้น ดอกเบี้ยลดตาม เพราะยอดเงินไม่หนักเกินไป ง่ายในการไถ่ถอน

10.  กรณีมาต่อสัญญา ในแต่ละครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นายทุนจะออกเงินค่าต่อสัญญาให้ทั้งหมด 


ให้ SMD เป็นผู้ช่วยเหลือ และ ดูแลทรัพย์สินของท่านนะคะ